جرم مولکولی چیست؟

Print Friendly

قبلاً دیده ایم که برای تعریف یک کمیت و یا بیان ارتباط آن با کمیت های دیگر متغیرهای فیزیکی را برحسب
جرم، طول یا حجم واحد بیان می کنیم. مثلاً گرمای ویژه برای واحد جرم و چگالی برای واحد حجم تعریف می شود.
در این بحث مناسب ترین مقیاس واحدی است مبتنی بر مبنای تعداد ثابتی از ذرات یا تعداد مولکول ها بر
گرم مول.
یک گرم مول که آن را به اختصار مول نیز می گویند عبارت از مقداری ماده است که جرم آن برحسب گرم با
وزن مولکولی آن ماده برابر باشد.
وزن مولکولی نیز نسبت جرم هر مولکول از ماده ی موردنظر است به یک دوازدهم جرم اتمی فراوان ترین
ایزوتوپ کربن یعنی کربن ١۲ (گاهی وزن مولکولی را نسبت جرم مولکول به جرم اتم هیدروژن هم بیان می کنند)
جرم مولکولی برابر با مجموع جرم اتمی اتم های تشکیل دهنده ی آن مولکول است. یعنی جرم مولکولی مواد
تک اتمی با جرم اتمی آن ها برابر است.
جرم مولکولی (یا جرم مولی)گاز هیدروژن (که از دو اتم هیدروژن تشکیل شده است)۲g است یعنی وقتی یک
مول گاز هیدروژن بخواهیم باید ۲ گرم از این گاز داشته باشیم.
آووگادرو متوجه شد که تعداد ذرات هر مول از ماده بدون توجه به نوع ماده همواره مقدار ثابت ١٠۲٣ * ٠۲ / ۶ عدد
است.

 منبع:http://physics-dept.talif.sch.ir

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *