ایزوبار
  • فرآیند هم‌فشار

    فرآیند هم‌فشار یا فرآیند ایزوباریک فرآیندی ترمودینامیکی است که در فشار ثابت انجام می‌گیرد و فشار در مراحل ...

    فرآیند هم‌فشار یا فرآیند ایزوباریک فرآیندی ترمودینامیکی است که در فشار ثابت انجام می‌گیرد و فشار در مراحل مختلف وقوع فرآیند تغییری نمی‌کند. کار از رابطهٔ: بدست می‌آید. و از آنجا که فشار ثابت است داریم ...

    ادامه مطلب