فیزیک ۱(نور و آینه)

فیزیک ۲

این تصویر جدید از زحل نشان می‌دهد که نیمی از دومین سیاره بزرگ در منظومه شمسی، توسط نور خورشید روشن شده است. ای...

فیزیک ۳

سیناپس و ساختار آن. انتقال سیگنال های الکتریکی در نورونها

سیگنالهای الکتریکی چگونه از طریق نورونها منتقل می شوند؟

فیزیک پیش

فیزیک پیشرفته

ترکیب دو فن طیف‌سنجی، ریز مکانیزم‌هایی که رفتار ثابت دی‌الکتریک آب را کنترل می‌کنند را آشکار می‌سازد. آب، مایع...

آزمایشگاه

شاخه های یک چنگال را در هوا به یک قاشق بزنید و به صدای آن گوش دهید . همین عمل را دوباره تکرار کنید ، اما این ب...